นักศึกษา มทร.พระนคร รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ

  • ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า นายปิยะพงษ์   ฉิมธง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 จากคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทยประจำปี 2556 และการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่22 และพิธีประกาศนียบัตรคุณอาสาสมัครดีเด่นองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556  ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนส์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ที่ผ่านมา

นักศึกษา มทร.พระนคร  รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ

  • นายปิยะพงษ์ กล่าวว่า ดีใจมากที่รับรางวัลครั้งนี้ ทำให้มีกำลังใจการร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและสังคมต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าที่นายกสโมสรนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ และอุปนายกองค์การนักศึกษาคนที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลต่างๆมากมาย เช่น รางวัลเชิดชูความประพฤติ(พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2555) จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้น 3 รางวัลคนดีศรีสถาบัน พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.ประธานสมาคมวันวิสาขบูชาโลกในงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลกครั้งที่ 10 และเป็นผู้นำกิจกรรมด้านศีลธรรมของโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก(V-Cheer)อีกด้วย

ทีมข่าวกองประชาสัมพันธ์ : รายงาน