มทร.พระนคร ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก

มทร.พระนคร ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก

ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดเผยว่า  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีมติเป็นเอกฉันท์  ในการประชุมครั้งที่  5/2555  ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี  เคเซอร์  นัมเกล  วังชุก  สมเด็จพระราชาธิบดี  แห่งราชอาณาจักรภูฏาน

“การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี  เคเซอร์  นัมเกล  วังชุก  ครั้งนี้  เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ถึงการอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาประเทศภูฏาน  ด้วยการที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สภาพบ้านเมือง  ตลอดจนชีวิตประชากรที่มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายและมีความสุข  อันเป็นผลมาจากการดูแลปกครองราษฎร  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ทรงใช้หลัก “ความสุขมวลรวมประชาชาติ”  (Gross National Happiness)  ในการบริหาร              จัดการพัฒนาประเทศภูฏาน  จากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ซึ่งเน้นการพัฒนาให้ประชาชนมีความสุขและพึงพอใจที่ได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีทางธรรมชาติ   มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระปรีชาญาณด้านสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้”   อธิการบดี มทร.พระนคร กล่าว

        รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์  รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีและมีฐานะขัดสน  จากประเทศภูฏาน  จำนวน  10 ทุน  เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะบริหารธุรกิจ  สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ  ทั้งนี้  ได้ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ   ได้แก่ทุนการศึกษา  หอพัก  พร้อมจัดเบี้ยเลี้ยงในการครองชีพ  ตลอดระยะเวลา  4 ปี ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย  โดยในปีการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมที่จะขยายการให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ  ในหลากหลายสาขา  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาจำนวน  9 คณะ  ทั้งในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และมีกำหนดเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2557 นี้

         ทั้งนี้  ม.ราชมงคลพระนคร มีกำหนดเดินทางไปประเทศภูฏานเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดังกล่าว  ในวันที่  12 พฤศจิกายน 2556  เวลา  14.00 น.  (เวลาท้องถิ่น)   ณ เมืองทิมพู  ประเทศภูฏาน