มทร.พระนคร ร่วมหารือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พร้อมอธิการบดี 8 มทร. ร่วมหารือ กับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย ความร่วมมือ 4 ด้าน ได้แก่

  1. การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐาน STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) และWiL (Work integrated Learning)
  2. Talent Mobility
  3. รูปแบบการผลิตและพัฒนาครูช่าง เพื่อเป็นครูอาชีวศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ
  4. ศูนย์ฝึกอบรมซ่อมบำรุงอากาศยาน

การหารือนี้ เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ข้อสรุปผลการหารือในครั้งนี้ จะนำเข้าสู่การวางกรอบความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อไป

มทร.พระนคร ร่วมหารือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี