มอบของที่ระลึกในวาระปีใหม่ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสภาวิชาการ

พิธีมอบของที่ระลึกเนื่องในวาระปีใหม่ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสภาวิชาการ และกรรมการสภาวิชาการ ฝ่ายเลขานุการ ในงานประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์