รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าถวายพระพร พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ผศ.จุฑามาศ  พีระพัชระ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าถวายพระพร พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วันที่ 3 ตุลาคม 25556 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร