อธิการบดี มทร.พระนคร ร่วมยินดีกับผอ.สำนักงบประมาณ และ เลขา สกอ.คนใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพร้อมด้วยผู้บริหาร  เข้ามอบกระเช้าผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  กระทรวงการคลัง

อธิการบดี มทร.พระนคร ร่วมยินดีกับผอ.สำนักงบประมาณ และ เลขา สกอ.คนใหม่

นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง

        จากนั้นได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์พิเศษ ทศพร ศิริสัมพันธ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่  21 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

อธิการบดี มทร.พระนคร ร่วมยินดีกับผอ.สำนักงบประมาณ และ เลขา สกอ.คนใหม่