อธิการบดี รับมอบกระเช้าปีใหม่จาก ผู้จัดการ สอ.ศธ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับมอบมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่จาก นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.)และคณะ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558