Monthly Archives: April 2013

การจัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมความเป็นไทย

ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมความเป็นไทย  ก่อนก้าวไกลสู่อาเซียน  ประจำปีการศึกษา 2555  สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ (โครงการนอกสถานที่ตั้ง) ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556 ดังนี้ วัดห้วงพัฒนา  อำเภอสมิง  จังหวัดตราด  นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์โดยตัดแต่งกิ่งต้นไม้และวัดหญ้าหน้าพระอุโบสถ  หลังจากนั้นมีการฟังเทศน์ , ฟังธรรม  รับพรจากเจ้าอาวาสวัดห้วงพัฒนาและถวายสังฆทานจำนวน 1 ชุด พร้อมถวายหนังสือสวดมนต์ จำนวน 200 เล่ม อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว  นักศึกษาได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเก็บขยะบริเวณโขดหิน , บริเวณน้ำตกไหลผ่านเพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่า  น้ำ  และพันธุ์ปลา(ปลาพลวง)  ไม่ให้สูญพันธุ์จากเศษพลาสติกหรือหนังยาง  พร้อมกับได้ศึกษาธรรมชาติของป่า  เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นึกศึกษาได้รู้จักและหวงแหน  พร้อมกับอนุรักษ์ธรรมชาติป่า  น้ำ  ให้คงอยู่ต่อไป  

โบว์ลิ่งการกุศล หนุนการศึกษา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัด “การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล” ที่ SF Strike Bowl เดอะมอลล์งามวงศ์วาน โดยมี รศ.ดวงสุดาโตโชติรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน โดยการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลครั้งนี้จัดขึ้นโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมอย่างคับคั่ง  รายได้จากการจัดกิจกรรมโบลิ่งการกุศล เพื่อหาทุนการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาครั้งนี้มียอดรวมจำนวน 740,505 บาท เกิดจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต ประมวลภาพโบว์ลิ่งการกุศล หนุนการศึกษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญที่ระลึกนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานเหรียญที่ระลึกนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ แก่ ผลงาน ผลิตภัณฑ์จากกล้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นผลงานของกลุ่มนักวิจัย  สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เปิดอาคารใหม่ มทร.พระนคร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารพร้อมมงคล และมงคลอาภา พร้อมทอดพระเนตร ห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทยพระราชประสงค์ฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (แห่งที่ 9) และนิทรรศการ “ราชมงคลพระนครวิชาการ” ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) โดยมีศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภา มทร.พระนคร   รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จฯ ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ประมวลภาพเปิดอาคารใหม่ มทร.พระนคร

การจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ประจำปี 2556

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ประจำปี 2556 โดยมีศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิบการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานนักศึกษาสาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ชั้นปีที่ 4 โดยมีชุดที่ร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ มากกว่า 115 ชุด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ZONE EDEN ชั้น 1 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา   ประมวลภาพการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านจริยธรรม

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556  กองบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคกรด้านจริยธรรม ในหัวข้อ โตไปไม่โกง บรรยายโดย ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร ประธานคณะที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ กิเลส Management (การบิรหารจัดการกิเลส) โดย พระราชญาณกวี พระนักวิชาการนักเขียนและนักบรรยายธรรม วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เพื่อผู้รับผิดชอบงานควรต้องคิดให้ครอบคลุมทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม หลักการคิดและวิธีการปฎิบัติที่ดีงาม ถูกต้อง   ประมวลภาพพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านจริยธรรม