Monthly Archives: June 2013

ประมวลภาพกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

รศ. ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมพิธี “ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556” ณ หอประชุมอาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 โดยรศ.ดวงสุดา ได้ให้โอวาทนักศึกษากับนักศึกษาใหม่ จากนั้นได้มอบโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่ได้รับยกย่องเป็นคนดีศรีราชมงคล และนักศึกษาเพชรราชมงคล ภายในพิธีไหว้ครูครั้งนี้มีการประกวดพานพุ่มดอกไม้ ปรากฏว่าพานพุ่มดอกไม้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทสวยงามได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ส่วนรางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

รศ. ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมพิธี “ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556” ณ หอประชุมอาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 โดยรศ.ดวงสุดา ได้ให้โอวาทนักศึกษากับนักศึกษาใหม่ จากนั้นได้มอบโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่ได้รับยกย่องเป็นคนดีศรีราชมงคล และนักศึกษาเพชรราชมงคล ภายในพิธีไหว้ครูครั้งนี้มีการประกวดพานพุ่มดอกไม้ ปรากฏว่าพานพุ่มดอกไม้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทสวยงามได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ส่วนรางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ประมวลภาพกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 9 มทร.อย่างยั่งยืน

กองศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 9 มทร.อย่างยั่งยืน ณ ห้องโฮมเธียเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยเป็นการบรรยายเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมด้วยการเสวนาเรื่องการดำเนินงานและความก้าวหน้าของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  โดยวิทยากรจาก 9 มทร.จากนั้นได้เดินทางชมแหล่งศิลปวัฒนธรรมมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมวลภาพทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 9 มทร.อย่างยั่งยืน

ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2556 ในลักษณะภาพรวมมหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2556  ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา  คณะบริหารธุรกิจ ประมวลภาพปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 

“English Camp” ประจำปี 2556

รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “English Camp” ประจำปี 2556  ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556  พร้อมทั้งได้มอบประกาศนียบัตรให้นักศึกษากว่า 30 คน ประมวลภาพ “English Camp” ประจำปี 2556 

วันอาภากรและชมเรือนหมอพร

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม “วันอาภากรและชมเรือนหมอพร”ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม  2556 ณ ลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และ เรือนหมอพร โดยมี พิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ต่อด้วยพิธีถวายสักการะพระภูมิชัยมงคลและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประมวลภาพวันอาภากรและชมเรือนหมอพร

ประมวลภาพทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 9 มทร.อย่างยั่งยืน

กองศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 9 มทร.อย่างยั่งยืน ณ ห้องโฮมเธียเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยเป็นการบรรยายเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมด้วยการเสวนาเรื่องการดำเนินงานและความก้าวหน้าของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  โดยวิทยากรจาก 9 มทร.จากนั้นได้เดินทางชมแหล่งศิลปวัฒนธรรมมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2556 ในลักษณะภาพรวมมหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2556  ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา  คณะบริหารธุรกิจ

ประมวลภาพ“English Camp” ประจำปี 2556

รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “English Camp” ประจำปี 2556  ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556  พร้อมทั้งได้มอบประกาศนียบัตรให้นักศึกษากว่า 30 คน

ประมวลภาพวันอาภากรและชมเรือนหมอพร

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม “วันอาภากรและชมเรือนหมอพร”ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม  2556 ณ ลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และ เรือนหมอพร โดยมี พิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ต่อด้วยพิธีถวายสักการะพระภูมิชัยมงคลและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์