Monthly Archives: August 2013

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ห้องปฎิบัติการทดสอบในการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เป็นผู้เซ็นลงนามความร่วมมือ กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมทั้งสิ้น 31 แห่ง ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

เฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี

เนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงาน เฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี  ขึ้น ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสรตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โครงการศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 4

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริ จัดโครงการศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 4 อันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม  2556 ณ พื้นที่แปลง 905 อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

แห่เทียนพรรษาประจำปี 2556

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยจึงกำหนดนโยบายให้มหาวิทยาลัยปลูกฝัง สืบสาน ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง สร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมให้ฝังแน่นในตัวบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักศึกษา ด้วยเหตุนี้ มทร.พระนครจึงได้จัดโครงการราชมงคลพระนครส่งเสริมพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษาประจำปี 2556 โดยจัดขบวนแห่เทียนพรรษาด้วยต้นเทียนที่แกะสลักสวยงาม ตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสีสัน และขบวนกลองยาวที่ให้ความครื้นเครงไปยัง วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร ประมวลภาพแห่เทียนพรรษาประจำปี 2556

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗

กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาในงาน “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษา สังคม และชุมชน ตลอดจนการสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการรับสมัครนักศึกษา ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา คณะครู อาจารย์ และผู้สนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ประมวลภาพนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗

กองประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “งานเป็นข่าว”

กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “งานเป็นข่าว” ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฏาคม 2556 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมจากทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการเขียนข่าว รวมถึงการจัดส่งข่าวสารถึงสื่อมวลชน และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นนักประชาสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ไพศาล เทพสุวรรณ์ มาบรรยายในหัวข้อ นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่รวมใจสร้างงานเป็นข่าว และคุณฐิติวรรณ ไสวแสนยากร หัวหน้าการศึกษาหนังสือพิมพ์ไทย มาร่วมบรรยายและฝึกปฏิบัติการเขียนข่าว เพื่อการส่งข่าว นอกจากนี้ยังได้มีการดูงานด้านการประชาสัมพันธ์มหาวิทยลัยบูรพา จ.ชลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้การทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “งานเป็นข่าว” 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5และการประชุมวิชาการนานาชาติ มทร.ครั้งที่ 4

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 4 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” ปะกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ 1 การบรรยายพิเศษ 2 การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 3. การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 4.การประกวดผลงานการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการ 5.การอบรมเชิงปฏิบัติการ 6. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ประมวลภาพการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 4