Monthly Archives: September 2013

RMUTP..Newsweek วันที่ 23 – 29 กันยายน 2556

มทร.พระนคร เฮลั่น! หลังกวาด 5 รางวัล ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ

ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มทร.พระนคร

ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี

พิธีมอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีและกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้

ประกาศผลรางวัล “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน” รองศาสตราจารย์สุภัทรา   โกไศยกานนท์  รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานใน“พิธีมอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีและกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3  อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข   สุขโข  ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ กล่าวรายงานผลรางวัล ดังนี้ รางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน”ได้แก่ บูรณาการความรู้กับสังคม สร้างบรรจุภัณฑ์ชุมชนสู่อาเซียน โดยอาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โครงการเครือข่ายพลเมืองอาเซียนเพื่อการศึกษาและวิจัย  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณรงค์  โพธิ์พฤกษานันท์และคณะ  คณะศิลปศาสตร์ โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดโลกเสรีสู่ประชาคมอาเซียน  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาเรียม  นะมิ  และคณะ  คณะบริหารธุรกิจ โครงการ English Camp โดยนางสาวนันทวัน  วัฒนมงคลสุข  กองวิเทศสัมพันธ์ วิทยุชุมชนรายการ Go inter ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์  โดยนางสาวชุติมา  สุดจรรยา  กองวิเทศสัมพันธ์…

มทร.พระนคร สรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร  โทร.02 282 9009 – 15 ต่อ 6061-6067  และดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://hrm.offpre.rmutp.ac.th ประกาศมหาวิทยาลัย แบบข้อมูลประวัติ ผลงานแนวคิด ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี ใบเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี   

มทร.พระนคร เปิดแล้ว !!! ศึกษาต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

โดย : อทิตยา ใจชื้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   เปิดรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 โดยสามารถดูรายละเอียดการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://admis.rmutp.ac.th/ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-282-9009 ต่อ 6105, 6302-9 , 6409  แล้วพบกันสู่รั้ว มทร. พระนคร สิงหาคม 2557 ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับตรง) ปีการศึกษา 2557    

RMUTP..Newsweek วันที่ 16 – 22 กันยายน 2556

อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดงานโบว์ลิ่งการกุศล ของคณะศิลปศาสตร์ พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 รักษาการอธิการบดี มทร.พระนคร ออกเยี่ยมพื้นที่ในสังกัด ประกาศชัดพร้อมเดินหน้าพัฒนามหาวิทยาลัย    

ศิลปศาสตร์จัดงาน โบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

  คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดการแข่งขัน “โบว์ลิ่งการกุศล”  ชิงถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เพื่อจัดหารายได้เข้ากองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และสนับสนุนทุนการเรียนการสอนให้กับบุคลากร  แข่งขันที่ Blue-O  RHYTHM & BOWL ชั้น 4 เอสพลานาด จ.นนทบุรี  เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 โดยบรรยากาศในการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน  มีคณะผู้บริหารทุกระดับ  คณาจารย์ และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

“สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร”

ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2556  โดยปีนี้ใช้ชื่องานว่า “สัมพันธ์จากใจ  สายใยราชมงคลพระนคร” สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการเป็นข้าราชการ  จำนวน 15 คนและลูกจ้างประจำ  จำนวน 7 คน    ซึ่งบรรยากาศในงานเปี่ยมล้นไปด้วยความสุข และรอยยิ้มอันแสนอบอุ่นน่าประทับใจ ทั้งผู้เกษียณอายุราชการ  คณะผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/กอง/สำนัก/สถาบัน  คณาจารย์และผู้ร่วมงานทุกท่าน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 คณะบริหารธุรกิจ  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556

ประกาศ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีแทนผู้ดำรงตำแหน่งเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง   ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี  ต้องมาแถลงนโยบายในวันที่ 24  ตุลาคม 2556  ตั้งแต่เวลา  9.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม  D-Hall  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ เรื่อง  การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ประกาศ เรื่อง  กำหนดเวลาดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ( แบบ  คสอ.001 ) ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ( แบบ คสอ.002 ) ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ( แบบ  คสอ.003 )

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ประเภทโควตา ประจำปี 2557

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (ศูนย์เทเวศร์) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา)  ประจำปีการศึกษา 2557  โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://admis.rmutp.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556   รายละเอียดการรับสมัคร