Monthly Archives: October 2013

มทร.พระนคร ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก

ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดเผยว่า  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีมติเป็นเอกฉันท์  ในการประชุมครั้งที่  5/2555  ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี  เคเซอร์  นัมเกล  วังชุก  สมเด็จพระราชาธิบดี  แห่งราชอาณาจักรภูฏาน “การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี  เคเซอร์  นัมเกล  วังชุก  ครั้งนี้  เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ถึงการอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาประเทศภูฏาน  ด้วยการที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สภาพบ้านเมือง  ตลอดจนชีวิตประชากรที่มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายและมีความสุข  อันเป็นผลมาจากการดูแลปกครองราษฎร  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ทรงใช้หลัก “ความสุขมวลรวมประชาชาติ”  (Gross National Happiness)  ในการบริหาร              จัดการพัฒนาประเทศภูฏาน  จากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ซึ่งเน้นการพัฒนาให้ประชาชนมีความสุขและพึงพอใจที่ได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีทางธรรมชาติ   มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระปรีชาญาณด้านสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้”   อธิการบดี มทร.พระนคร…

วันปิยมหาราช ประจำปี 2556

ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ พระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2556  ทีมข่าวกองประชาสัมพันธ์ : รายงาน

ครบรอบ 139 ปี วัน “ รพีพัฒน์”

           ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 139 ปีวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ทรงพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ทั้งนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็นพระราชโอรส ลําดับที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตลับ ธิดาพระยาเวียงในนฤบาล ทรงประสูติเมื่อวันพุธขึ้น11 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ ฉศก จุลศักราช 1217 ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม 2517 โดยมีพระเชษฐภคินีคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ…

อธิการบดี มทร.พระนคร ร่วมยินดีกับผอ.สำนักงบประมาณ และ เลขา สกอ.คนใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพร้อมด้วยผู้บริหาร  เข้ามอบกระเช้าผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  กระทรวงการคลัง นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง         จากนั้นได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์พิเศษ ทศพร ศิริสัมพันธ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่  21 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา      

นักศึกษา มทร.พระนคร รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ

ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า นายปิยะพงษ์   ฉิมธง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 จากคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทยประจำปี 2556 และการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่22 และพิธีประกาศนียบัตรคุณอาสาสมัครดีเด่นองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556  ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนส์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ที่ผ่านมา นายปิยะพงษ์ กล่าวว่า ดีใจมากที่รับรางวัลครั้งนี้ ทำให้มีกำลังใจการร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและสังคมต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าที่นายกสโมสรนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ และอุปนายกองค์การนักศึกษาคนที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลต่างๆมากมาย…

ต้อนรับ Dr.Daniel W.Ball : President of Lander University , USA.

ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ Dr.Daniel W.Ball : President of Lander  University , USA. และคณะ ในการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ทีมข่าวกองประชาสัมพันธ์:รายงาน

RMUTP..Newsweek วันที่ 14 – 20 ตุลาคม 2556

นักศึกษามทร.พระนคร เจ๋ง! กวาด 5 รางวัล การประกวดแอนิเมชั่นระดับชาติ มทร.พระนคร จับมือ เทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจดึงเด็กอาชีวะเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ปลื้ม!!! นักศึกษา มทร.พระนคร ได้รับทุนแลกเปลี่ยนไทยอาเซียน    

มทร.พระนคร จับมือ ว.เทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ ดึงเด็กอาชีวะเข้าศึกษาป.ตรี

ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ ดร.ณัฐรัตน์ ประโยชน์อุดมกิจ ประธานบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.จุฑามาศ เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้เป็นการสนับสนุนการศึกษาที่เชื่อมโยงกันของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา โดยผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ที่จะได้รับโอกาสในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในระยะเวลา 3 ปีที่ทั้งสองสถาบันการศึกษาต้องร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต ดร.ณัฐรัตน์ กล่าวว่า ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจได้ส่งนักศึกษารุ่นแรกมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยและนักศึกษาอย่างมาก จึงจะส่งนักศึกษามาศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยินดีให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านอื่นๆต่อไป สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับ ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่เลขที่ 27/5 หมู่ 21 ถนนคลองอาเสี่ย ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540…

ประชุมเตรียมความพร้อมการสรรหารอธิการบดี

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประชุมเตรียมความพร้อมการสรรหาอธิการบดี ได้กำหนดการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกำหนดให้ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้มานำเสนอนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  และประชาคมในมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุม D-HALL

RMUTP..Newsweek วันที่ 7 – 13 ตุลาคม 2556

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าถวายพระพร พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในงานฉลองพระชันษา 100 ปี ต้อนรับคณาจารย์จาก Bali State Politechnic ประเทศอินโดนีเซีย ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนาการให้ความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา