Monthly Archives: October 2013

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

คณาจารย์จากประเทศอินโดนีเซียเดินทางมาศึกษาดูงาน มทร.พระนคร

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และนายภคพล ศาลาทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Bali State Politechnic ประเทศอินโดนีเซียจำนวน 29 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์ ที่ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556

รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าถวายพระพร พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ผศ.จุฑามาศ  พีระพัชระ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าถวายพระพร พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วันที่ 3 ตุลาคม 25556 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

RMUTP..Newsweek วันที่ 30 – 6 ตุลาคม 2556

อธิการบดี มทร.พระนคร และผู้บริหาร พร้อมทีมงานด้านวางแผนประกาศกร้าว! พัฒนาพื้นที่พระนครเหนือ-เน้นใช้ประโยชน์คุ้มค่าร่วมกัน รับสมัคร นศ.ใหม่ 57 ทั้งโควตาและรับตรง กว่า 4,000 คน  

ประชุมร่างพรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

มทร.พระนคร โดยกองบริหารงานบุคคล จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย โดยมีนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในร่างพระราชบัญญัติอันเป็นประโยชน์แก่บุคลากร มทร.พระนคร ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ