Monthly Archives: November 2013

สวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เมื่อ25 พฤศจิกายน 2556 ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

พัฒนาการจัดเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตระหนักและเห็นความสำคัญกับการพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการ  เทคนิคการสอน และการวัดผล   ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการพัฒนาการจัดเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้คณาจารย์ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับเทคนิคการสอนและสามารถจัดทำเอกสาร มคอ.๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดย ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ครั้งนี้มีบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯเข้าร่วมกว่า 300 คน โดยได้รับเกียรติจากคุณไพศาล เทพสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาลีนมายด์ และกรรมการผู้จัดการบริษัท ที ทรู ดีเวลลอบ จำกัด เป็นวิทยาในการให้ความรู้และเวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของสายสนับสนุนด้วยพฤติกรรมและจิตวิญญาณ ACTIVE

บัณฑิต มทร.พระนคร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2555

ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 27 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา สำหรับปีการศึกษา 2555 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 2,858 คน แบ่งเป็นมหาบัณฑิตจำนวน 68 คน บัณฑิตจำนวน 2,790 คน บัณฑิตเหรียญทองจำนวน 13 คน และบัณฑิตเหรียญเงินจำนวน 12 คน นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ได้ยกย่องเชิดชูผู้ประสบความสำเร็จในสัมมาอาชีพพร้อมอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ ในสาขาวิชาต่างๆ อีก จำนวน10 ราย  โดยได้มีจัดงานเลี้ยงฉลองแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีจากบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้รับยอดการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนงานวิจัย งานประชุมวิชาการนานาชาติ และกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมมูลค่ามากกว่าหนึ่งล้านบาท

ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล

เครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปขมท.ร่วมกับกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล หัวข้อ “ร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. … อย่างชัดเจน และให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลกับผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ