Monthly Archives: January 2014

โครงการค่ายสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล

คณะคุรศาสตร์อุตสาหกรรมจัดโครงการค่ายสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2557 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะทะเลไทย ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นายกองค์การนักศึกษานำตัวแทนนักศึกษามทร.พระนคร เข้าพบท่านอธิการบดี เนื่องในโอกาสวันครู

ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ รักษาราชการแทนอธิการบดีมทร.พระนคร รับมอบพวงมาลัยจากนักศึกษาเนื่องในโอกาสวันครู โดยมีประธานสภานักศึกษา พร้อมด้วยนายกองค์การนักศึกษานำตัวแทนนักศึกษามทร.พระนคร เข้าพบท่านอธิการบดี เนื่องในโอกาสวันครู เมื่อวันที่ 16 ม.ค.57

วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๙ ปี

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์(ศูนย์เวศร์) เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๙ ปี ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ม.ค. ๕๗ ณ ศูนย์เทเวศร์ เวลา ๐๙.๑๙ น.

นิทรรศการภาพถ่าย “คนต่างแดนในแผ่นดินไทย” ปีที่ 2

ผศ.วิมลพรรณ อาภาเวท ผู้ช่วยคณบดี และคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเป็นประธานเปิดงาน โครงการนิทรรศการภาพถ่าย หัวข้อ “คนต่างแดนในแผ่นดินไทย ปีที่ 2”  จัดโดยชมรมคนสร้างภาพ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       ณ ศูนย์การค้าสุพรีม คอมแพล็กซ์ ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

อบรมร้อยมาลัย ทำอาหาร ภรรยาผู้นำบริษัท Metrohm Siam

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร. พระนคร ร่วมมือกับบริษัท Metrohm Siam จำกัด จัดอบรมการร้อยมาลัย และการทำอาหารให้กับภรรยาผู้นำบริษัท Metrohm Siam ต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา โปแลนด์ เบลเยี่ยม ออสเตรเลีย และสวิสเซอร์แลนด์ โดยมีวิทยากรจากอาจารย์สาขาการบริหารธุรกิจคหกรรม ศาสตร์ ได้แก่ ผศ.อภิรัติ โสฬศ อ. รุ่งฤทัย รำพึงจิต และ อ.ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ ร่วมทั้ง และอ.ประภาส วรรณยศ อาจารย์คณะศิลปะศาสตร์ เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

เจ๋ง! อาจารย์ มทร.พระนคร รับรางวัลนักวิจัยระดับชาติ

ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผศ. ดร.กิตติศักดิ์       อริยะเครือ อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงานแถลงข่าว “รางวัลนักวิจัยแห่งชาติ:รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2556 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557และการจัดงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557” ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ ให้โอวาสนักกีฬาในการเข้าร่วมแข่งขัน “กีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41”

ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาบวงสรวงกรมกลวงพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อความเป็ณสิริมงคล พร้อมกันนี้ได้ให้โอวาสนักกีฬาในการเข้าร่วมแข่งขัน “กีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์” ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่14-22 มกราคม 2557 และ “กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3” ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2557

มทร.พระนคร ร่วมโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: นำสิ่งดีงาม สู่ตาโลก ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 -26 ธันวาคม 2556 จัดโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    ได้ร่วมออกบู๊ธแสดงนิทรรศการ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย    ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ชื่นมื่น !! ชาวมทร.พระนคร ร่วมงานของขวัญปีใหม่ 2557 ของรักเคยหวงครั้งที่ 3

ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี สำหรับ“งานของขวัญปีใหม่ 2557 ของรักเคยหวงครั้งที่ 3 การประกวด    Mr. & Miss RMUTP and Season Award RMUTP 2014 และการประกวดร้องเพลง RMUTP Singing Contest 2014”  ระหว่างวันที่ 25 -26 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี ลานอิฐแดงและหอประชุม D – HALL คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล      พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)     โดยมีผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานเปิดงาน ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะประธานจัดงานครั้งนี้ กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อ…

หนุ่มสถาปัตย์ – สาวสื่อสาร คว้ามงกุฎ ครองตำแหน่ง MR. RMUTP 2014 -MISS RMUTP 2014

ขอแสดงความยินดีกับ นายศรัณยู จุลรัตน์ นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด MR. RMUTP 2014 และ นางสาวศุภมน ชฎาคำ นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชนะเลิศการประกวด MISS RMUTP 2014 ส่วน จริชญา เจริญ นักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Seeson Award RMUTP 2014 จากการประกวด Mr. & Miss RMUTP and Seeson Award RMUTP 2014 เมื่อวันที่ 25 -26 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ หอประชุม D – HALL คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ศูนย์เทเวศร์)