Monthly Archives: February 2014

มทร.พระนคร จัดโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร จัดโดยกองบริการงานบุคคล มีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานกว่า 100 คน ภายในงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้ามีการบรรยายพิเศษโดย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ในหัวข้อ “ธรรมอย่างไรให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กร” และช่วงบ่ายบรรยายพิเศษโดย พล.อ.ต.บุญเลิศ จุลเกียรติ ในหัวข้อ “สิทธิ หน้าที่ ในสังคมอุดมปัญญา” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เปิดบ้านคหกรรม ย้อนวัฒนธรรมโชติเวช

ผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานโครงการสัมมนาวิชาชีพ    คหกรรมศาสตร์ “เปิดบ้านคหกรรม ย้อนวัฒนธรรมโชติเวช” โดยได้รับเกียรติจากอดีตผู้อำนวยการโชติเวช 4 ท่าน ได้แก่ ผอ.นงเยาว์ ศิริเกษม ผอ.ชูศรี บุญญาสัย รศ. วลัย หุตะโกวิท รศ.บุษรา สร้อยระย้า มาบรรยาย ความรู้         ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “เปิดองค์ความรู้งานวัฒนธรรมดอกไม้สดและงานใบตอง” และ “เล่าขานตำนานโชติเวช” ภายในงานยังจัดแสดงผลงานต่างๆ ของนักศึกษา อาทิ งานปักผ้า งานแกะสลัก ดอกไม้ประดิษฐ์ ใบตองดอกไม้สด โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

อธิการบดีใหม่ ประกาศชัด พัฒนา มทร.พระนคร แบบ “New look to look New” ภายใน 6 เดือน

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหารเยี่ยมชมและศึกษาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อสัมมาฐิทิภิรมย์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน ในเชิงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด “New look : look New” อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา        6 เดือน เป้าหมายอันดับแรกจะผลักดันให้ มทร.พระนคร เป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์        (e-University) โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมหลักทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ด้วยปณิธานที่ว่า “นักศึกษาคือหัวใจของ มทร.พระนคร บัณฑิตของ มทร.พระนคร คือ หัวใจของประเทศ” จากการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งนี้ ทำให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนอันเห็นได้จากวิธีคิดด้านการบริหารที่ถูกต้อง คล่องตัวและมีจิตใจให้บริการ จนสามารถผลักดันความคิดและนโยบายให้เป็นความจริงและเป็นรูปธรรมได้เชิงประจักษ์ ภายใต้นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ว่า “บริหารนำ ประชาสัมพันธ์ตาม งบประมาณสนับสนุน” ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาแบบ ก้าวไกล นิรันดร์ ต่อไป

มทร.พระนคร จัดปัจฉิมนิเทศ พร้อมจัดงานราชมงคลนัดพบสถานประกอบการ

            รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา” และ งาน “ราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ”  ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557             กิจกรรมเริ่มจากพิธีขอขมาครู จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง”ทางลัดสู่ความสำเร็จ” โดยคุณสิริลักษณ์ ตันศิริ โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง และการบรรยายเรื่อง “ว่าที่บัณฑิตใหม่ เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน” โดยคุณนริศ ธรรมเกื้อกูล รองกรรมการผู้จัดการบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง “ว่าที่บัณฑิตใหม่ เตรียมตัวอย่างไรก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร” โดยผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ สำหรับ งานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ  ประกอบด้วยการรับสมัครงาน การสัมภาษณ์งานจากสถานประกอบการกว่า 60 บริษัท  บริการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ การบริการให้คำปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจ และการศึกษาต่อต่างประเทศ  

มทร.พระนคร จัดงาน “พระนครวิชาการครั้งที่ 2”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดงาน “พระนครวิชาการ ครั้งที่ 2” โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าร่วม จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความพร้อม และมีประสิทธิภาพด้านวิชาการ ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ความสามารถในศาสตร์ทุกด้านสู่การแข่งขันวิชาชีพ โดยภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย อาทิ กิจกรรม “รู้จัก TOEIC และ IELTS เพื่อก้าวทันอนาคต AEC” กิจกรรมแนะนำเส้นทางสายอาชีพการเงิน ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร ตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พณิชยการพระนคร

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สักการะบรมรูปพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พณิชยการพระนคร ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

มทร.พระนคร สืบสานประเพณีไทยทำของขวัญทรงคุณค่าจากผ้าไทย

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ”จัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม”ในระยะที่ 2 การทำของขวัญทรงคุณค่าจากผ้าไทย โดยทีมวิทยากรจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีเจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมจำนวน 30 คน

2013-05-31 ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2556 31 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมอินทรา รีเจนท์ Part1: http://youtu.be/v0mUGkcnf4w Part2: http://youtu.be/ABqkm7nJq8Q

2013-05-28 – 2013-05-29 โครงการสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

โครงการประชุมสัมมนา เพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 9 มทร. อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP) 28 – 29 พฤษภาคม 2556 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา Link http://youtu.be/V33Qpu6PR9Q

2013-05-27 Closing Ceremony RMUTP English Camp 2013

Closing Ceremony RMUTP English Camp 2013 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ The Association of Thai Professionals in America and Canada (ATPAC) 27 พฤษภาคม 2556 Link http://youtu.be/ZD66euaBLXc