Monthly Archives: March 2014

โครงการสัมมาทิฐิผู้บริหาร ครั้งที่ 3 ประกาศเดินหน้าพัฒนามหาวิทยาลัย แบบ NEW LOOK : LOOK NEW

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหารและคณบดีทั้ง 9 คณะของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    เยี่ยมชมและศึกษาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อสัมมาทิฐิ (สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน) ในเชิงการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด “New look : look New”  เมื่อ14 มีนาคม 2557 จากการศึกษาดูงานและการสัมมาทิฐิร่วมกันครั้งนี้  เป้าหมายแรกมุ่งให้ มทร.พระนคร เป็นมหาวิทยาลัยด้านอิเล็กทรอนิกส์ (e-University) โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทุกรูปแบบ เพื่อมุ่งประโยชน์สู่นักศึกษา ให้มีแหล่งค้นคว้าเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทันสมัย พร้อมก้าวเป็นบัณฑิตมืออาชีพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  สนองตอบนโยบายด้านนักศึกษาที่ว่า “นักศึกษาคือหัวใจของมทร.พระนคร บัณฑิตนักปฏิบัติของ มทร.พระนคร คือหัวใจของประเทศ ด้วยระบบการบริหารงานแบบองค์รวมเชิงรุกสู่ทศวรรษที่ 2อย่างก้าวกระโดดและเป็นรูปธรรม เพื่อการพัฒนาอย่าง “ก้าวหน้า ก้าวไกล…

วันสภาพบผู้บริหาร มทร.พระนคร ครั้งที่ 1

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และรศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.  พระนคร จัดงานเสวนา “วันสภาพบผู้บริหาร มทร.พระนคร” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจำนวน 54 คน ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย 29 คน ผู้บริหารระดับสูง 12 คน ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก 4 คน และคณบดีทั้ง 9 คณะ การจัดเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร สภาคณาจารย์และผู้แทนจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเพื่อนำความคิดและข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้เป็นฐานในการคิดและวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์ ผู้แทนบุคลากร และคณะผู้บริหารของ มหาวิทยาลัยให้เกิดสัมมาทิฐิภิรมย์ในการบริหารงาน

มทร.พระนคร กระตุ้น! บุคลากรพัฒนางานตามแนวคิด ACTIVE

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาบุคลากร    (เงินจูงใจ) : การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน” ระยะที่ 2        ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีอาจารย์ไพศาล เทพสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาลีนมายด์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ที ทรู ดีเวลลอป จำกัด ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการประยุกต์ Lean 360 องศา        และ Mind Maps เป็นวิทยากร การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประกอบด้วย สำนัก/สถาบัน/กอง ได้นำเสนอโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภายในหน่วยงานของตนตามแนวคิด “ACTIVE” โดย “สถาบันวิจัยและพัฒนา” เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นเงินราวัล 2,000 บาท

มทร.พระนคร ร่วมกับ Curtin University จัดทำหลักสูตรนานาชาติ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม “การจัดทำหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ” ประชุมร่วมกับผู้บริหารจาก Curtin University ประเทศออสเตรีย พร้อมด้วยคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยวางแผนการทำหลักสูตรนานาชาติร่วมกัน เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของ มทร.พระนคร ให้มีความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

“จริงหรือ…อยากดังต้องสร้างกระแส”

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท คณบดีคณะเทคโลโนยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน “จริงหรือ…อยากดังต้องสร้างกระแส” ได้รับเกียรติจากคุณธันว์ บำรุงสุข ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร นิตยสารทีวีพูล มาร่วมเสวนา เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้มีวิจรณญาณในการบริโภคสื่อเพิ่มมากขึ้นและรู้เท่าทันสื่อในสังคมปัจจุบัน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง 1101 คณะเทคโลโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

สัมภาษณ์รักษาราชการแทนอธิการบดี ในรายการรอบรั้ว มทร.พระนคร

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สัมภาษณ์ผ่านรายการ “รอบรั้ว มทร.พระนคร” นำเดินรายการโดย รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท คณบดีคณะเทคโลโนยีสื่อสารมวลชน เกี่ยวกับนโยบายการบริหารงาน และแนวคิดในการกำหนดจุดยืนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถติดตามได้ทาง FM90.75MHz วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 16.00-16.30

“INGREDIENT” แฟชั่นโชว์ นศ.คณะสิ่งทอฯ

ผศ.อาภาพรรณ ยุเหล็ก คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน เดินแฟชั่นโชว์ในหัวข้อ “INGREDIENT” มีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 100 คน ใน Concept “ผสมผสานเชื้อชาติ วัฒนธรรมการแต่งกายและวัสดุที่แตกต่างกันลงในงานดีไซน์สองแนวคิด” คือ “Thai Fabric Thai Modern” และแนวคิด “Print Graphic Design” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลานอเนกประสงค์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ ระยะที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ ระยะที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีผู้เข้ารับการอบรม จาก 9 คณะ สถาบัน สำนัก และกองต่างๆ จำนวน 47 คน สำหรับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้และเข้าใจวิธีการใช้งานของ Google Apps สำหรับองค์กร เรียนรู้การใช้งานและจัดระเบียบงานวิจัยและบริการวิชาการอย่างถูกต้อง โดยคุณปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล และคุณสมโภชน์ กุลธารารมณ์ จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย