Monthly Archives: April 2014

มทร.พระนครปลูกป่า

กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรักษาดูเเล และปรับปรุงต้นไม้ในแปลง 905 รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 21 – 23 เมษายน 2557 ณ อำเภอไทรโยก จังหวัดกาญจนบุรี

มทร.พระนคร พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “ประกันคุณภาพและแนวทางการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ” ระหว่างวันที่ 24- 25 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเมาน์เทนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี อาจารย์เข้าร่วมกว่า 60 คน เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ที่น่าสนใจจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดหลักสูตรการศึกษา เช่น การประเมินหลักสูตรสาขาวิชา ทิศทางการจัดการศึกษา การปฏิบัติตามกรอบ Thai Qualifications  Framework การดำเนินการเพื่อเผยแพร่หลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน การประเมินคุณภาพภายในและภายนอกรอบ4 โดย รศ.ดร. วศิน อิงคพัฒนากกุล และอาจารย์ประสิทธิ์ พงษ์เรื่องพันธุ์

มทร.พระนคร จัดนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา โชว์เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแนวคิดคนรุ่นใหม่

รศ.ดร วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 (1stRajamangala University of Technology Phra Nakhon Innovation and echnologyExhibition : 1st RMUTP ITEx) ในหัวข้อ“เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแนวคิดคนรุ่นใหม่” (Technological and Innovative Seeds from New Generation) ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โซน Eden 1 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีผู้บริหาร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงาน อันเป็นผลผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์  และสิ่งประดิษฐ์ สู่สาธารณชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งยังเป็นการฝึกให้นักศึกษารู้จักทำงานร่วมกันฝึกการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ก่อนการออกไปประกอบอาชีพในสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย      นับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดนิทรรศการดังกล่าวขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษาจำนวน 68 ผลงาน การจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเด่น…

สัมมาทิฐิภิรมย์ ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แถลงนโยบายและรับฟังความคิดเห็นบุคลากรในโครงการสัมมาทิฐิภิรมย์   ครั้งที่ 8 -9  เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันในเชิงบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) และ สัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 9 เวลา 13.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)    

มทร.สืบสานประเพณีสงกรานต์

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน “สงกรานต์สำราญ สืบสานประเพณีไทย” เมื่อ 23 เมษายน 57 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์ มทร.พระนคร (ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์) โดยเชิญนายกสภา กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตอธิการบดีและอดีตรองอธิการบดี ร่วมพิธีรดน้ำขอพร ซึ่งนับเป็นประเพณีที่ดีงาม มีผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาร่วมงานกว่า 300 คน

สัมมาทิฐิภิรมย์ ศูนย์พระนครเหนือ ศูนย์โชติเวช

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหาร มีกำหนดลงพื้นที่พบปะกับบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ภายใต้ โครงการ สัมมาทิฐิภิรมย์ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6-9 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย แบบ “New Look : Look New” ด้วยระบบการบริหารงานแบบองค์รวมเชิงรุก เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 อย่างเป็นรูปธรรม ในวันที่ 17  เมษายน 2557  ที่ศูนย์พระนครเหนือ (คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 7 ที่ ศูนย์โชติเวช (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

กองศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการ จัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

กองศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 3 สาธิตการทำเครื่องหอมวันสงกรานต์ ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีผู้ช่วยอธิกาบดี(ผศ.วีนา สงวนพงษ์) เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากคณะเทคโนโลยีคหรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้

สุดเจ๋ง อาจารย์ มทร.พระนคร คว้ารางวัลนักวิจัยระดับโลก

ผศ.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงานแถลงข่าว นักประดิษฐ์ไทยคว้ารางวัลในงาน 42 Geneva Inventions กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติโดยรางวัลที่สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยมีดังนี้ รางวัลเหรียญทอง โดย ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ จากสิ่งประดิษฐ์เรื่อง การออกแบบเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษด้วยเครื่องแจ๊คการ์ด (JACQUARD) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ และได้รับเกียรติให้เป็นผู้ทำพรม ศตวรรษที่ 18 ในพระราชวังแวร์ชาย ประเทศฝรั่งเศษ รางวัลเหรียญเงิน โดย ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง จากสิ่งประดิษฐ์เรื่อง กล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงร่วมของเครื่องยนต์ดีเซล ได้รับเกียรติช่วยงานด้านการลดการใช้พลังงานและมลภาวะในทวีปยุโรป ร่วมกับประเทศโรมาเนีย รางวัลเหรียญทองแดง โดย ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ จากสิ่งประดิษฐ์เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมือง ด้วยอุปกรณ์ม้วนเส้นไหมยืนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ รางวัลเกียรติยศ Special Award จากประเทศโปแลนด์ โดย…

แสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จัดโครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมชมการแสดงแฟชั่นโชว์ฝีมือนักศึกษา กว่า 96 ชุด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ชั้น ๑ โซนอีเดน และนิทรรศการผลงานนักศึกษา ชั้น ๓ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557

มทร.พระนคร ร่วมยินดี ครอบรอบ 51 ปีพระเทพคุณาภรณ์

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยรศ.ดวงสุดา เตโชติรส อดีตอธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะผู้บริหาร มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแด่ พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 13 เนื่องในโอกาสครอบรอบ 51 ปีวันคล้ายวันเกิด วันที่ 5 เมษายน 2557 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ทั้งนี้พระเทพคุณาภรณ์มีพระนามเดิมว่า พระมหาโสภณ ฉายา โสภณจิตโต  นามสกุล พุ่มพวง เกิด ณ บ้านกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร การศึกษาจบปริญญาโท สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม มหาวิทยาลัยเกริก  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผ่านมาพระเทพคุณาภรณ์ได้ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนมากมาย อาทิ สนับสนุนทุนการศึกษา สนับสนุนสถานที่ในการปฏิบัติธรรมและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นต้น