Monthly Archives: May 2014

มทร.พระนคร เทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ สัปดาห์เทิดพระเกียรติ “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และบริเวณเรือนหมอพร เมื่อวันที่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมงาน กิจกรรมของโครงการสัปดาห์เทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประกอบด้วย กิจกรรมชมเรือนหมอพร และงานศิลปวัฒนธรรม เช่น การสาธิตการทำขนมบัวลอย การทำข้าวยำสมุนไพร การทำหมูย่างใบชะพลูเป็นต้น นอกจากนี้คณะผู้บริหารยังได้ร่วมกันปลูกบัวฉลองขวัญ ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย      ต้นอินทนิล ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย และต้นแก้วต้นไม้ประจำศิลปะศาสตร์ อีกด้วย

มทร.พระนคร จับมือ กฟผ. พัฒนาวิชาการ

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ นายรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาการให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ ตลอดจนมุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

มทร.พระนคร ผลิตหนังสือธรรมะ “ชีวิตที่สมบูรณ์”

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานจัดทำหนังสือธรรม มะ “ชีวิตที่สมบูรณ์” ของ พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโต โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการเผยแผ่หลักพระธรรมคำสอนในการดำรงชีวิตและการ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ ถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นธรรมทาน แด่พุทธศาสนิกชนทั่วไปและบุคลากรใน มทร.พระนคร เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา

มทร.พระนคร ติวเข้ม !! อาจารย์ใหม่เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่” ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  โดยมีอาจารย์ที่บรรจุเป็นพนักงานใหม่ทั้ง 9 คณะ เข้าร่วมจำนวน 44 คน ซึ่งมีการบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยาการ ประกอบด้วย ผศ.อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผศ.ดร.นุชลี อุปภัย อาจารย์ประจำวิชาจิตวิทยาสำหรับครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บรรยายหัวข้อ เส้นทางสู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ ศาสตร์ของความเป็นครู ศิลปะของความเป็นครู และเส้นทางของอาจารย์สู่ยุคเออีซี นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล บรรยายหัวข้อ เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัย

โครงการสัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 10

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย จัดโครงการสัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 10 พบผู้บริหารในระดับผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง คณบดี รองคณบดี และหัวหน้าสำนักงานคณบดีของทุกคณะ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันในการปฏิบัติงาน รับฟังแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย แบบ “New Look : Look New” ด้วยระบบการบริหารงานแบบองค์รวมเชิงรุก เพื่อก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 2 ของ มทร.พระนคร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร