Monthly Archives: June 2014

ประกาศย้ายจุดขายหาบเร่-แผงลอย ด้านหน้ามหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนั้น ซึ่งในระหว่างนี้อยู่ในขั้นตอนการรื้อถอน อาจมีผลทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ขาย ณ จุดหาบเร่-แผงลอย บริเวณริมรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัยได้ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาความปลอดภัยจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยขึ้น ณสำนักงานเขตดุสิต ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 โดยมีผู้อำนวยการเขตดุสิต นายวิสุทธิ์ธรรมวิริยะวงศ์ เป็นประธานและคณะกรรมการประกอบด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากสน.สามเสนสน.ดุสิต สน.เตาปูน สน.นางเลิ้ง สน.บางโพและผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย นางจุฬาภรณ์ตันติประสงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน นางสุมิตราสมประสงค์และนายเชาวฤทธิ์สุขรักษ์ เข้าร่วมการประชุมผลการประชุมการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย มีมติให้ย้ายจุดขายจากเดิม คือบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยไปยังบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษมแทน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป ทีมข่าวกองประชาสัมพันธ์ : รายงาน

สำนักงานอธิการบดี มทรพระนคร ซ้อมตรวจ SAR

ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานเปิดการซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2557 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้แก่ 1. ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง 2.ผศ.สุใจ พรเจิมกุล 3.ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ซึ่งมีกำหนดการตรวจประเมินจริง ในวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2557 ทีมข่าวกองประชาสัมพันธ์ : รายงาน

พบมิตรเพื่อนร่วมงานครั้งที่ 8 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนครเป็นประธานเปิดการประชุม โครงการ “พบมิตรเพื่อนร่วมงาน” ครั้งที่ 8 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์โครงการพบมิตรเพื่อนร่วมงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางของการบริหารจัดการเชิงรุกในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทุกด้านได้แก่ งานวิชาการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบองค์รวมเชิงรุก เพื่อก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 2 ของ มทร.พระนคร ในปีพ.ศ.2558 -2568 โดยได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติกันระหว่างบุคลากรสายวิชาการของคณะกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมกัน ทีมข่าวกองประชาสัมพันธ์ : รายงาน

พบมิตรเพื่อนร่วมงานครั้งที่ 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการ “พบมิตรเพื่อนร่วมงาน” ครั้งที่ 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพบมิตรเพื่อนร่วมงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดทิศทางของการบริหารจัดการเชิงรุกในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทุกด้าน ได้แก่ งานวิชาการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แบบองค์รวมเชิงรุก เพื่อก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 2 ของ มทร.พระนคร ในปี พ.ศ.2558 -2568 โดยได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติกันระหว่างบุคลากรสายวิชาการของคณะกับคณะผู้ บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมกัน ทีมข่าวกองประชาสัมพันธ์ : รายงาน

พบมิตรเพื่อนร่วมงานครั้งที่ 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมทร.พระนคร เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการ “พบมิตรเพื่อนร่วมงาน”ครั้งที่ 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง Lecture theatre คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมโครงการพบมิตรเพื่อนร่วมงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางของการบริหารจัดการเชิงรุกในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทุกด้านได้แก่ งานวิชาการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบองค์รวมเชิงรุก เพื่อก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 2 ของ มทร.พระนคร ในปีพ.ศ.2558 -2568 โดยได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติกันระหว่างบุคลากรสายวิชาการของคณะกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมกัน ทีมข่าวกองประชาสัมพันธ์ : รายงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา  อมรแก้ว  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์ ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๗  โดยใช้ชื่องาน  “Green  Society  for ECO-Life ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคารประชาสัมพันธ์ สำนักงานกลาง กฟผ. ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานกฟผ. และองค์กรเครือข่าย อีกทั้งนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมจัดบอร์ดนิทรรศการครั้งนี้ด้วย    

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดให้มีการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ และโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนี้ การตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2557 โดยตรวจแยกเป็นคณะในแต่ละวัน ดังรายละเอียดกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ การตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 31 กรกฏาคม และวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ โดยแยกเป็นคณะดังรายละเอียดกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

พิธีปิดโครงการ เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่10

ผศ. ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลพระนคร เป็นประธานปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคล รุ่นที่ 10” ในวันปิดโครงการครั้งนี้ นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนครกว่า 40 คนได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ “การแสดงผลงานนักศึกษา” ภายใต้หัวข้อ “เพชรราชมงคล รุ่นที่ 10 ก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 2” โดยจัดแสดงในรูปแบบบอร์ดนิทรรศ การที่น่าสนใจ เช่น พระภัทรมหาราช ผู้ให้ผู้ยิ่งใหญ่ จากรุ่นสู่รุ่น กันและกัน ศักยภาพแห่งเพชร 10 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงที่ยิ่งใหญ่ของนักศึกษาเพชรราชมงคล ประกอบด้วย การแสดงชุดวิจิตรภูษาภัตราศิลป์ งามอาจิณถิ่นอารยะ การแสดงชุดงามวิจิตรวารี สายนธีถิ่นวัฒนธรรม การแสดงชุดอัครนิมิต ดินแดนสยาม ณ ห้องประชุม D – HALL คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์…

มทร.พระนคร พัฒนาคุณภาพงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ตนเอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2557 ทีมข่าวกองประชาสัมพันธ์ : รายงาน

มทร.พระนคร พัฒนาบุคลากร ขับปลอดภัย ประทับใจทุกระยะทาง

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะและพนักงานขับรถยนต์เรื่อง “ขับปลอดภัย ประทับใจ ทุกระยะทาง” วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 – 1 มิถุนายน 2557 ณ เรือนไม้ชายคลอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ผ่านมา จัดโดยกองกลาง มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการกว่า 30 คน โครงการดังกล่าวมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การบรรยาย “การเตรียมความพร้อมก่อนการเกินทางการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเบื้องต้น” โดยผศ.ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและคณะเป็นวิทยากร จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “การตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อผมเกิดอุบัติเหตุ” หัวข้อ “กฎจราจร กฎแห่งความปลอดภัย” ทีมข่าวกองประชาสัมพันธ์ : รายงาน