Monthly Archives: July 2014

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : ถนนไปสู่อนาคตสีเขียว

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 “The 5th RMUTP International Conference : Science, Technology and Innovation for Sustainable Devolvement : the road towards a green future” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power กรุงเทพฯ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร. พระนคร ) กล่าวว่า การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ มุ่งเน้นแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งสู่แนวทางการเติบโตสีเขียว เพื่อเป็นการเปิดเวทีนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการจากนักวิชาการ…

การนำเสนอนโยบายวิสัยทัศน์ แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การนำเสนอนโยบายวิสัยทัศน์ แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยของผู้เข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 15 กรกฏาคม 2557

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลการสอนและผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2557

กองบริหารงานบุคคลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลการสอนและผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2557

มทร.พระนคร สืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 ณ วัดนรนาถสุนทริการาม มทร.พระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยมี รองศาสตราจารย์สุภัทราโกไศยกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศส6มพันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน โดยขบวนแห่เทียนพรรษา เริ่มต้นที่หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเวลา 9.00 น. ไปถวายยังวัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร พร้อมกันนี้มทร.พระนคร ทุกหน่วยงาน ทุกคณะ และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคปัจจัยทำบุญถวายเทียนพรรษา รวมทั้งหมด จำนวน 44,978 บาท จึงขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

มทร.พระนคร ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แบบบริหารองค์รวมเชิงรุก สู่ทศวรรษที่ 2

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ ( RMUTP SUMMIT) เรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำ รีสอร์ท จังหวัด เพชรบุรี  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีการยายให้ความรู้ที่น่าสนใจมากมาย เช่น หัวข้อ “มุมมองทิศทางสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร (HRM&HRD)” และ หัวข้อ “การวิเคราะห์โครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์” โดยดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงรุก” โดย ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ…

โครงการส่งเสริม สุขภาพบุคลากร สร้างจิตสดใจ ร่างกายแข็งแรง

กองบริหารงาน บุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการส่งเสริม สุขภาพบุคลากร สร้างจิตสดใจ ร่างกายแข็งแรง ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2557ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรได้รับความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องการดูแลสุขภาพและสร้างเครือข่ายในการสร้างสุขภาพที่ดีในหน่วยงาน โดยผู้ร่วมโครงการประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปและตัวแทนทุกหน่วยงาน

โครงการสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามกรอบ TQF”

ผศ.ยุทธภูมิสุวรรณเวชรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิด “โครงการสร้าง กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามกรอบ TQF”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์บุคลากรและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและระบบทรานสคริปกิจกรรมและปรับปรุงการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อง่ายต่อการสืบค้นและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2557 ณไวท์แอทซีรีสอร์ทจังหวัดระยอง

มทร.พระนคร พัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่ทศวรรษที่ 2

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “ค่ายผู้นำนักศึกษา มทร.พระนคร เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2” โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำการจัดกิจกรรมรับน้องแบบสร้างสรรค์ ปลูกจิตสำนึกในการรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และถ่ายทอดความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาของ มทร.พระนคร ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีจิตอาสาพร้อมพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ในปี 2558 ผศ.ยุทธภูมิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า “ค่ายผู้นำนักศึกษา มทร.พระนคร เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2” เป็นโครงการตามนโยบายของ รศ.ดร.วิโรจอิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีกระบวนการจัดกิจกรรมแบบสร้างสรรค์ และพัฒนาบทบาทความเป็นผู้นำเพื่อการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รวมทั้งสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการรู้จักบทบาทหน้าที่และความรู้ทางด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นปลูกฝังจิตวิญญาณในการเป็นเจ้าของสถาบันการศึกษาร่วมกัน ได้แก่การปลูกต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นอินทนิล และดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือดอกบัวฉลองขวัญ เป็นการปลูกจิตสำนึกในการรักธรรมชาติ สร้างเอกลักษณ์ให้กับสถานศึกษาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษา เพื่อความยั่งยืน…สืบไป โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1- 3 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด…

ประกวดบทกลอนในการ์ดวันแม่ เรื่อง “พระคุณแม่”

กองศิลปวัฒนธรรมจัดการ ประกวดบทกลอนในการ์ดวันแม่ เรื่อง “พระคุณแม่” หลักเกณฑ์การประกวดการ์ดวันแม่ ใบสมัครการประกวดการ์ดวันแม่

โครงการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาภาษาต่างประเทศระดับสื่อสารสากล

นายมนตรี รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานเปิดงานโครงการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาภาษาต่างประเทศระดับสื่อสารสากล กิจกรรมการใช้โปรแกรม SPEEXX ในการเรียนเสริมนอกเวลาในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อเสริมความรู้ให้แก่อาจารย์สำหรับการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2557