Monthly Archives: October 2014

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2556

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน กรอกข้อมูลภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 และปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปีการศึกษา 2556 ที่ http://job.rmutp.ac.th พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามมาส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา) ที่ http://job.rmutp.ac.th/?do=employer โดยการพิมพ์ หนังสือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชา มอบให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต เมื่อผู้บังคับบัญชาตอบแบบสอบถามแล้วบัณฑิตจะต้องพิมพ์ใบยืนการตอบแบบสอบถามพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาลงนามและประทับตราสถานประกอบการ/บริษัทหน่วยงาน    และส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มทร.พระนคร จับมือมหาวิทยาลัย Oklahoma พัฒนาวิชาการ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ Ms.Anadra Gardner Coordinator,International Relations Oklahoma State University Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมกันพัฒนาวิชาการด้านการจัดทำหลักสูตร การวิจัย การสหกิจศึกษา และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557

มทร.พระนคร ระดมกึ๋น สร้างสรรค์ RMUTP Branding

มทร.พระนคร ระดมกึ๋น สร้างสรรค์ RMUTP Branding รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติงานเรื่อง การสร้างตราสินค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP Branding) ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 โดยมี คุณชุติมา วิริยะมหากุล ผู้บริหารบริษัทเอเยนซี่ระดับแนวหน้าของประเทศและอาจารย์พิเศษระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นวิทยากร และมีผู้บริหาร หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และนักประชาสัมพันธ์จาก 9 คณะเข้าร่วมโครงการ

การแข่งขันกีฬา Liberal Arts Games 2013

                 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “Liberal Arts Games 2013” วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความกลมเกลียวของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ โรงยิมเนเซียม ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ โดยมี ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด – ปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว                 มีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมดาราตลกโก๊ะตี๋ อารามบอย กับคณาจารย์และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ และการแข่งขันแชร์บอลระหว่างบุคลากรศิลปศาสตร์กับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันชักเย่อ…

มทร.พระนคร หนุนศูนย์เยาวชนฯ ปั้นพลเมืองน้ำดี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานแถลงข่าว โครงการเยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อสร้างสรรค์สังคม (Youth Civic Media Learning Center : YCM) ร่วมกับ คุณวิสุทธิ วิทยฐากรณ์ ประธานโครางการ YCM และคุณสหพัชญ์นนท์ เซสพีเดส (ทูน หิรัญทรัพย์) ผู้อำนวยการโครงการ ศูนย์เยาวชน YCM ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และสร้างทัศนคติการเป็นผู้นำของเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำเยาวชนอายุ13-19 ปี และอายุ18-22ปี รวมทั้งผู้ปกครองจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 585 คน

ปลื้ม!! นักศึกษา มทร.พระนคร รับรางวัลพระราชทาน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายคมกฤษณ์ จิรพงศ์วิวัฒน์ นักศึกษาชั้นปี 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ซึ่งได้เข้ารับเกียติบัตรจากสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก จำนวน ๑๓ กัณฑ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก จำนวน ๑๓ กัณฑ์ โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ ศาสตรเมธี ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุทัศนเทพวราราม พร้อมคณะ วันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการ YCM 13-19 สร้างสื่อสร้างสรรค์สังคม

โครงการ YCM 13-19 สร้างสื่อสร้างสรรค์สังคม

คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีมุทิตาจิต

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีมุทิตาจิต ให้กับอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2557

คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2557 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557