Monthly Archives: December 2014

มทร.พระนคร ร่วมหารือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พร้อมอธิการบดี 8 มทร. ร่วมหารือ กับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย ความร่วมมือ 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐาน STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) และWiL (Work integrated Learning) Talent Mobility รูปแบบการผลิตและพัฒนาครูช่าง เพื่อเป็นครูอาชีวศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ ศูนย์ฝึกอบรมซ่อมบำรุงอากาศยาน การหารือนี้ เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ข้อสรุปผลการหารือในครั้งนี้…

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ชมโลหะปราสาท วัดราชนัดดา “พุทธสถาปัตย์รัตนโกสินทร์”

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม ชมโลหะปราสาท วัดราชนัดดา “พุทธสถาปัตย์รัตนโกสินทร์” พุทธเจดีย์ที่มีแห่งเดียวในโลก ซึ่งมียอดเป็นโลหะ พร้อมนี้ได้เข้าชม “นิทรรศรัตนโกสินทร์” ศูนย์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งมีการนำเสนอเรื่องราวความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมยุครัตนโกสินทร์ โดยใช้สื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียแอนิเมชัน ในลักษณะอินเตอร์แอคทีฟ เซล์ฟ เลิร์นนิ่ง (Interactive Self-learning) ซึ่งผู้ผลิตและผู้ควบคุมสื่อสมัยใหม่ได้อย่างตื่นตา ตื่นใจ น่าชื่นชม ดังกล่าว เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นับเป็นหนึ่งในความสำเร็จด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย การเข้าชม วัดราชนัดดาและนิทรรศรัตนโกสินทร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามคำเชิญของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโดยกองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 นี้ ผู้เข้าชมทุกท่าน กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า “ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เกิดความรู้สึกรัก และเทิดทูน ชาติ ศาสนา…

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลาออกจากการเป็นสมาชิก กบข.

กองบริการงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ การลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข. (UNDO) โดยคุณสุนทรีย์ คล้อยใหญ่ และคณะวิทยากรจากกรมบัญชีกลางบรรยายให้ความรู้หัวข้อ พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 และหัวข้อ การยื่นใบสมัคร ขั้นตอนวิธีการสมัคร และข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ทีมข่าวกองประชาสัมพันธ์ : รายงาน

Professor Dr. Alfred Reinhold Leidig บรรยาย การประหยัดพลังงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับวิทยากรชาวต่างประเทศ Professor Dr. Alfred Reinhold Leidig เพื่อมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน (Energy Saving) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทีมข่าวกองประชาสัมพันธ์ : รายงาน

19 ธันวาคม “วันอาภากร”วันประสูติเสด็จเตี่ย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน “วันอาภากร”  ซึ่งตรงกับวันที่ 19 ธันวาคมของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันประสูติของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 สำหรับในปีนี้ กิจกรรมต่างๆ เริ่มจากเวลา 07.00 น. เป็นการตักบาตรพระสงฆ์ บริเวณลานห้องโถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ตามด้วยพิธีสักการะพระภูมิชัยมงคล ต่อด้วยพิธีวางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และยังมีงานคืนสู่เหย้าในช่วงเย็นอีกด้วย

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.พระนคร ประจำปี 2556

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556

ภาพบรรยายการฝึกซ้อมย่อยรวม พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฝึกซ้อมย่อยรวม พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556

เสริมกึ๋น!! บุคลากรมทร.พระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร)เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน” ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2 -4 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีบุคลากรของ มทร.พระนคร เข้าร่วมประมาณ 120 คน โครงการดังกล่าว จัดโดยกองคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่อง “Undo” การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและการบริหารสัญญา เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบและเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการพัฒนาด้านการให้บริการที่ดียิ่งๆขึ้นต่อไป

นักศึกษา มทร.พระนคร เรียนรู้วิธีนวดแผนไทยและทำลูกประคบ

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ระยะที่ 1 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการนวดแผนไทยและการทำลูกประคบ ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 อาคาร A คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โครงการดังกล่าว จัดโดยกองศิลปวัฒธรรม มีนักศึกษาจาก 9 คณะของมทร.พระนคร เข้าร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการนวดแผนไทยและการทำลูกประคบจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการนวดแผนไทยและการทำลูกประคบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ได้แก่ อาจารย์ศรีวิไล พวกน้อย และนายสมคิด พระไชยบุญ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร