Monthly Archives: January 2015

มทร.พระนคร ครบรอบ 10 ปี วันคล้ายวันสถาปนา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 10 ปี” ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 งานเริ่มตั้งแต่เวลา 07.09 น. เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 9 รูป ต่อด้วยพิธีถวายสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล พระรูปปั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ลานอนุสาวรีย์ จากนั้นอธิการบดี ได้มอบโล่ และเกียรติบัตรให้ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านต่างๆ ได้แก่ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าดีเด่น บุคคลดีเด่น นักวิจัยดีเด่น/หน่วยงานวิจัยดีเด่น ผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ผู้มีผลงานด้านการพัฒนาการสอนด้วยสื่อ E-Learning ผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น และรางวัลประกวดเรียงความและประกวดบทกลอนประกอบภาพในหัวข้อ ทำไมคนไทยจังรักพระเจ้าอยู่หัว…

มอบของที่ระลึกในวาระปีใหม่ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสภาวิชาการ

พิธีมอบของที่ระลึกเนื่องในวาระปีใหม่ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสภาวิชาการ และกรรมการสภาวิชาการ ฝ่ายเลขานุการ ในงานประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์

อธิการบดี รับมอบกระเช้าปีใหม่จาก ผู้จัดการ สอ.ศธ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับมอบมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่จาก นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.)และคณะ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558

มทร.พระนคร พัฒนาหลักสูตร

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2558

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๑๐ ปี

มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๑๐ ปี พร้อมกับจัดเลี้ยงปีใหม่ให้กับบุคลากร ณ บริเวณอาคารพร้อมมงคลและอาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ กำหนดการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๑๐ ปี    

ไฟล์ Logo สถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 10 ปี

ไฟล์ Logo สถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 10 ปี นามสกุล .AI สามารถ Download ได้ตาม Link ข้างล่าง https://drive.google.com/file/d/0B0WsnPi8hMimX1VnY2NLUk80ZVU/view?usp=sharing