Monthly Archives: February 2015

มทร.พระนคร แข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้ผู้ชนะการแข่งขันในโครงการ “แข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ”  ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ผลลการแข่งขันปรากฏว่า ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เปรมปรุง และนางสาวลลิดา สุทธินัยวราภรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่วนรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ระดับอาชีวศึกษาได้แก่ นายรัชชานนท์ ลี้สกุล และนางสาวชุติมณฑย์ พานแก้ว นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) โดยการแข่งขันครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 100 ทีมทั่วประเทศ ทั้งนี้ภายในงานประกอบไปด้วย การเสวนาหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของ  นักบัญชีในการก้าวเข้าสู่ AEC” โดยวิทยากรจากสภาวิชาชีพบัญชี และการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

รับรางวัล ในงานวันนักประดิษฐ์ 2558

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับรางวัล วิทยานิพนธ์ รางวัลระดับดี ประจำปี 2557 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย   ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “การสกัดสีย้อมจากใบยูคาลิปตัส และการประยุกต์สำหรับการย้อมสีบนผ้าไหม และผ้าขนสัตว์” ในงานวันนักประดิษฐ์ 2558 ณ อิมเพคอารีนาเมืองทองธานี

มทร.พระนคร บุกอีสาน !! แนะแนวการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษาและกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมกันออกบู๊ธแนะแนวการศึกษาในงาน “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19” ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2558

Amasya University เจรจาตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ Dr.İlker KÖSTERELiOĞLU ตำแหน่ง Lecturer และ Mr.İsmail YOLCU ตำแหน่ง Lecturer and director of HOYTAD Oranization จาก Amasya University ประเทศตุรกี ซึ่งมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเข้าศึกษาดูงานและเจรจาตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558