Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

มทร.พระนคร สรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร  โทร.02 282 9009 – 15 ต่อ 6061-6067  และดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://hrm.offpre.rmutp.ac.th ประกาศมหาวิทยาลัย แบบข้อมูลประวัติ ผลงานแนวคิด ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี ใบเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี   

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครอาจารย์ 3 อัตรา

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   ตำแหน่ง  อาจารย์  จำนวน 3 อัตรา      โดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชนทุกสาขา ทั้งนี้    หากมีประสบการณ์ทางด้านงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง หรือมัลติมีเดีย  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 14 มิถุนายน 2556  ณ   งานบุคลากร  ชั้น 3   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)   หมายเลขโทรศัพท์ 02-282-9009 – 15 ต่อ 6803   ในวันและเวลาราชการ หรือเว็บไซต์   www.mct.rmutp.ac.th

มทร.พระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยหลายอัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้ 1.นักวิจัยปฎิบัติการ คุณวุฒิ ป.โท ทุกสาขาวิชา 2.เจ้าหน้าที่วิจัยปฎิบัติการ คุณวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา 3.เจ้าหน้าที่วิจัยปฎิบัติการ คุณวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา 4.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติงาน คุณวุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา 5.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ คุณวุฒิ ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบสารสนเทศ หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ คุณวุฒิ ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบสารสนเทศ หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7.นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ คุณวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา 8.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ คุณวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา 9.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.โท หรือเทียบเท่าทางบริหารการศึกษา เศรษฐศาสตร์ สถิติ…