Category Archives: ภาพกิจกรรมต่างๆ

มทร.พระนคร แข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้ผู้ชนะการแข่งขันในโครงการ “แข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ”  ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ผลลการแข่งขันปรากฏว่า ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เปรมปรุง และนางสาวลลิดา สุทธินัยวราภรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่วนรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ระดับอาชีวศึกษาได้แก่ นายรัชชานนท์ ลี้สกุล และนางสาวชุติมณฑย์ พานแก้ว นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) โดยการแข่งขันครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 100 ทีมทั่วประเทศ ทั้งนี้ภายในงานประกอบไปด้วย การเสวนาหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของ  นักบัญชีในการก้าวเข้าสู่ AEC” โดยวิทยากรจากสภาวิชาชีพบัญชี และการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

รับรางวัล ในงานวันนักประดิษฐ์ 2558

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับรางวัล วิทยานิพนธ์ รางวัลระดับดี ประจำปี 2557 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย   ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “การสกัดสีย้อมจากใบยูคาลิปตัส และการประยุกต์สำหรับการย้อมสีบนผ้าไหม และผ้าขนสัตว์” ในงานวันนักประดิษฐ์ 2558 ณ อิมเพคอารีนาเมืองทองธานี

มทร.พระนคร บุกอีสาน !! แนะแนวการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษาและกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมกันออกบู๊ธแนะแนวการศึกษาในงาน “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19” ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2558

Amasya University เจรจาตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ Dr.İlker KÖSTERELiOĞLU ตำแหน่ง Lecturer และ Mr.İsmail YOLCU ตำแหน่ง Lecturer and director of HOYTAD Oranization จาก Amasya University ประเทศตุรกี ซึ่งมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเข้าศึกษาดูงานและเจรจาตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558

มทร.พระนคร ครบรอบ 10 ปี วันคล้ายวันสถาปนา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 10 ปี” ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 งานเริ่มตั้งแต่เวลา 07.09 น. เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 9 รูป ต่อด้วยพิธีถวายสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล พระรูปปั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ลานอนุสาวรีย์ จากนั้นอธิการบดี ได้มอบโล่ และเกียรติบัตรให้ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านต่างๆ ได้แก่ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าดีเด่น บุคคลดีเด่น นักวิจัยดีเด่น/หน่วยงานวิจัยดีเด่น ผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ผู้มีผลงานด้านการพัฒนาการสอนด้วยสื่อ E-Learning ผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น และรางวัลประกวดเรียงความและประกวดบทกลอนประกอบภาพในหัวข้อ ทำไมคนไทยจังรักพระเจ้าอยู่หัว…

มอบของที่ระลึกในวาระปีใหม่ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสภาวิชาการ

พิธีมอบของที่ระลึกเนื่องในวาระปีใหม่ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสภาวิชาการ และกรรมการสภาวิชาการ ฝ่ายเลขานุการ ในงานประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์

อธิการบดี รับมอบกระเช้าปีใหม่จาก ผู้จัดการ สอ.ศธ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับมอบมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่จาก นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.)และคณะ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558

มทร.พระนคร พัฒนาหลักสูตร

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2558

มทร.พระนคร ร่วมหารือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พร้อมอธิการบดี 8 มทร. ร่วมหารือ กับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย ความร่วมมือ 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐาน STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) และWiL (Work integrated Learning) Talent Mobility รูปแบบการผลิตและพัฒนาครูช่าง เพื่อเป็นครูอาชีวศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ ศูนย์ฝึกอบรมซ่อมบำรุงอากาศยาน การหารือนี้ เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ข้อสรุปผลการหารือในครั้งนี้…

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ชมโลหะปราสาท วัดราชนัดดา “พุทธสถาปัตย์รัตนโกสินทร์”

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม ชมโลหะปราสาท วัดราชนัดดา “พุทธสถาปัตย์รัตนโกสินทร์” พุทธเจดีย์ที่มีแห่งเดียวในโลก ซึ่งมียอดเป็นโลหะ พร้อมนี้ได้เข้าชม “นิทรรศรัตนโกสินทร์” ศูนย์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งมีการนำเสนอเรื่องราวความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมยุครัตนโกสินทร์ โดยใช้สื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียแอนิเมชัน ในลักษณะอินเตอร์แอคทีฟ เซล์ฟ เลิร์นนิ่ง (Interactive Self-learning) ซึ่งผู้ผลิตและผู้ควบคุมสื่อสมัยใหม่ได้อย่างตื่นตา ตื่นใจ น่าชื่นชม ดังกล่าว เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นับเป็นหนึ่งในความสำเร็จด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย การเข้าชม วัดราชนัดดาและนิทรรศรัตนโกสินทร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามคำเชิญของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโดยกองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 นี้ ผู้เข้าชมทุกท่าน กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า “ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เกิดความรู้สึกรัก และเทิดทูน ชาติ ศาสนา…