นักศึกษา มทร.พระนคร เรียนรู้วิธีนวดแผนไทยและทำลูกประคบ

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ระยะที่ 1 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการนวดแผนไทยและการทำลูกประคบ ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 อาคาร A คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โครงการดังกล่าว จัดโดยกองศิลปวัฒธรรม มีนักศึกษาจาก 9 คณะของมทร.พระนคร เข้าร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการนวดแผนไทยและการทำลูกประคบจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการนวดแผนไทยและการทำลูกประคบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ได้แก่ อาจารย์ศรีวิไล พวกน้อย และนายสมคิด พระไชยบุญ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โปรดเกล้าฯ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา หน้า 5 เล่ม 131 ตอนพิเศษ 246 ง วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ โดยนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ความว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นางดวงสุดา เตโชติรส ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2552 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 กันยายน 2552 นั้น เนื่องจากนางดวงสุดา เตโชติรส ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ…

หนุ่มวิศวะ คว้า Mr. RMUTP 2015 สาวบริหาร คว้า Miss RMUTP 2015

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลจาก“การประกวด Mr. Miss Seeson & Jumbo Queen Award RMUTP 2015” ณ ห้องประชุม D-HALL คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โดยผลการประกวดปรากฏดังนี้ รางวัล Mr. RMUTP 2015 ได้แก่ นายพิพัฒน์ ขำบัว คณะวิศวกรรมศาสตร์  รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ นายอดิศักดิ์ ทับทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ อุฬารศิลป์ คณะศิลปศาสตร์  รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายรณชัย ขำยศ คณะศิลปศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นานธนัทเทพ แสงพิจิตร คณะบริหารธุรกิจ รางวัล Miss RMUTP 2015 ได้แก่…

“รศ.สุภัทรา” มอบทุนนักศึกษา ประจำปี 2557

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน และมอบทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557

มทร.พระนคร เล็งใช้บัตรเครดิตสำหรับราชการ

             กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร. พระนคร) จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บัตรเครดิตราชการ สำหรับมทร.พระนครในหัวข้อ“การใช้บัตรเครดิตราชการ” ณ ห้องประชุม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม     มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557              ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลาง และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตสำหรับราชการ เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่รวดเร็วอีกด้วย ซึ่งมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานของ มทร.พระนคร เข้าร่วมจำนวนมาก นอกจากนี้ กองคลังได้กำหนดจัดโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน ระหว่างวันที่ 2- 4 ธันวาคม 2557 ณ…

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเทเวศร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร  จัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเทเวศร์ ร่วมพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าทุกรุ่นจากอดีตสู่ปัจจุบัน เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุม D-Hll และลานอิฐแดง

มทร.พระนคร สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3 ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ประกอบการจากองค์กรธุรกิจเข้าร่วมจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมการสัมมนาหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย เช่น หัวข้อการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ โดยทีมคุณชวภาส องค์มหัทมงคล จาก Prime Street Advisory หัวข้อการขับเคลื่อน AEC ด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยบริษัท NVIDIA ประเทศไทย จำกัด หัวข้อเทคนิคการเขียนวิจัยเบื้องต้น ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันด์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หัวข้อการจัดการด้านการตลาด โดยคุณวีรยุทธ ล้อทองพาณิชย์ ผู้จัดการกรรมการ บริษัท วิ้งค์ วิ้งค์ โปรดักชั่น จำกัด…

“คหกรรมศาสตร์” ร่วมงาน เลี้ยงรับรองการประชุมสมัชชาสมาคมสหพันธ์โอลิมปิกแห่งชาติ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย            กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ และการสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านงานฝีมือแบบไทย อาหาร และขนมไทยเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน ในงานเลี้ยงรับรองการประชุมสมัชชาสมาคมสหพันธ์โอลิมปิกแห่งชาติ ประจำปี 2557 (ANOC General Assembly 2014) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

ยิ่งใหญ่!! พิธีปิด “RMUTP เกมส์” ครั้งที่ 9

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิกาบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร“RMUTP เกมส์” ครั้งที่ 9 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2557 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมอย่างคึกคัก สำหรับไฮไลน์ของพิธีปิดกีฬาครั้งนี้คือ การประกวดทีมกองเชียร์และผู้นำเชียร์ ผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศการประกวดทีมกองเชียร์ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ ส่วนรางวัลชนะเลิศการประกวดผู้นำเชียร์ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ…