เปิดอาคารใหม่ มทร.พระนคร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารพร้อมมงคล และมงคลอาภา พร้อมทอดพระเนตร ห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทยพระราชประสงค์ฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (แห่งที่ 9) และนิทรรศการ “ราชมงคลพระนครวิชาการ” ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) โดยมีศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภา มทร.พระนคร   รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จฯ ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ประมวลภาพเปิดอาคารใหม่ มทร.พระนคร

การจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ประจำปี 2556

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ประจำปี 2556 โดยมีศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิบการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานนักศึกษาสาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ชั้นปีที่ 4 โดยมีชุดที่ร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ มากกว่า 115 ชุด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ZONE EDEN ชั้น 1 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา   ประมวลภาพการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านจริยธรรม

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556  กองบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคกรด้านจริยธรรม ในหัวข้อ โตไปไม่โกง บรรยายโดย ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร ประธานคณะที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ กิเลส Management (การบิรหารจัดการกิเลส) โดย พระราชญาณกวี พระนักวิชาการนักเขียนและนักบรรยายธรรม วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เพื่อผู้รับผิดชอบงานควรต้องคิดให้ครอบคลุมทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม หลักการคิดและวิธีการปฎิบัติที่ดีงาม ถูกต้อง   ประมวลภาพพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านจริยธรรม