มทร.พระนคร ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้นำทีมคณะผู้บริหาร รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์และบุคลากร ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป ณ อาคารศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557

การแข่งขันมวยสากล สมัครเล่น

การแข่งขันมวยสากล สมัครเล่น กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP GAME ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 2557 ณ สนามมวยชั่วคราว อาคารพร้อมมงคล (คณะศิลปศาสตร์ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน)

วางพวงมาลาวันปิยมหาราช

รศ.สุภัทราโกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราชเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557

RMUTP BOWL 2014!! ปิดฉากความมันส์ ” ได้ทั้งบุญกุศล พร้อมรอยยิ้ม และความสามัคคี “

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 ณ บลูโอ ริธึม แอนด์โบว์ล เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน กรุงเทพฯ

ครบรอบ 140 ปี วันประสูติ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในงานวันครบรอบ 140 ปี วันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ วังรพีพัฒน์ ซึ่งวังดังกล่าวปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นคร และด้วยความสำนึกในกรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานแก่ประเทศชาติ และมหาวิทยาลัยนานัปการ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงบริเวณด้านหน้าพระรูปปั้นในช่วงเช้า และจัดให้มีเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 6 โดยมีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2556

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน กรอกข้อมูลภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 และปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปีการศึกษา 2556 ที่ http://job.rmutp.ac.th พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามมาส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา) ที่ http://job.rmutp.ac.th/?do=employer โดยการพิมพ์ หนังสือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชา มอบให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต เมื่อผู้บังคับบัญชาตอบแบบสอบถามแล้วบัณฑิตจะต้องพิมพ์ใบยืนการตอบแบบสอบถามพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาลงนามและประทับตราสถานประกอบการ/บริษัทหน่วยงาน    และส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มทร.พระนคร จับมือมหาวิทยาลัย Oklahoma พัฒนาวิชาการ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ Ms.Anadra Gardner Coordinator,International Relations Oklahoma State University Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมกันพัฒนาวิชาการด้านการจัดทำหลักสูตร การวิจัย การสหกิจศึกษา และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557

มทร.พระนคร ระดมกึ๋น สร้างสรรค์ RMUTP Branding

มทร.พระนคร ระดมกึ๋น สร้างสรรค์ RMUTP Branding รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติงานเรื่อง การสร้างตราสินค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP Branding) ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 โดยมี คุณชุติมา วิริยะมหากุล ผู้บริหารบริษัทเอเยนซี่ระดับแนวหน้าของประเทศและอาจารย์พิเศษระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นวิทยากร และมีผู้บริหาร หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และนักประชาสัมพันธ์จาก 9 คณะเข้าร่วมโครงการ

การแข่งขันกีฬา Liberal Arts Games 2013

                 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “Liberal Arts Games 2013” วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความกลมเกลียวของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ โรงยิมเนเซียม ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ โดยมี ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด – ปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว                 มีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมดาราตลกโก๊ะตี๋ อารามบอย กับคณาจารย์และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ และการแข่งขันแชร์บอลระหว่างบุคลากรศิลปศาสตร์กับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันชักเย่อ…

มทร.พระนคร หนุนศูนย์เยาวชนฯ ปั้นพลเมืองน้ำดี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานแถลงข่าว โครงการเยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อสร้างสรรค์สังคม (Youth Civic Media Learning Center : YCM) ร่วมกับ คุณวิสุทธิ วิทยฐากรณ์ ประธานโครางการ YCM และคุณสหพัชญ์นนท์ เซสพีเดส (ทูน หิรัญทรัพย์) ผู้อำนวยการโครงการ ศูนย์เยาวชน YCM ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และสร้างทัศนคติการเป็นผู้นำของเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำเยาวชนอายุ13-19 ปี และอายุ18-22ปี รวมทั้งผู้ปกครองจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 585 คน