ปลื้ม!! นักศึกษา มทร.พระนคร รับรางวัลพระราชทาน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายคมกฤษณ์ จิรพงศ์วิวัฒน์ นักศึกษาชั้นปี 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ซึ่งได้เข้ารับเกียติบัตรจากสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก จำนวน ๑๓ กัณฑ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก จำนวน ๑๓ กัณฑ์ โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ ศาสตรเมธี ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุทัศนเทพวราราม พร้อมคณะ วันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการ YCM 13-19 สร้างสื่อสร้างสรรค์สังคม

โครงการ YCM 13-19 สร้างสื่อสร้างสรรค์สังคม

คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีมุทิตาจิต

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีมุทิตาจิต ให้กับอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2557

คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2557 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557

มทร.พระนครเจ๋ง!! คว้ารางวัลบัญชีภาครัฐดีเด่น

นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นตัวแทนอธิการบดีเข้ารับรางวัล “หน่วยงานบัญชีภาครัฐดีเด่น” ในโครงการ มอบรางวัลที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีประมาณ 2557จัดโดยกรมบัญชีกลาง  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ หอประชุมกองทัพเรือ  

2014-06-05 เพชรราชมงคล รุ่นที่ 10

ประภาพบรรยากาศ นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 10” 5 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม http://youtu.be/1w1ZzeXreM0

2014-06-04 – 2014-06-06 อบรมคอมพิวเตอร์

ประมวลภาพบรรยากาศ ฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2 – 6 มิถุนายน 2557 http://youtu.be/gNbGLoVu4oE

2014-05-30 – 2014-06-01 โครงการพัฒนาบุคคลากรผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ และ พนักงานขับรถ เรื่อง “ขับปลอดภัย ประทับใจ ทุกระยะทาง” 30 พฤษภาคม 2557 – 1 มิถุนายน 2557 http://youtu.be/Da5Lgcdxeq0

2014-05-30 การประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย

การประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมB601 ชั้น6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม http://youtu.be/SZqldTBb7bI