2014-05-29 วันพบมิตรเพื่อนร่วมงาน ครั้งที่4

ประมวลภาพบรรยากาศ วันพบมิตรเพื่อนร่วมงาน ครั้งที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 29 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี http://youtu.be/J5oIPUUt-Ts

2014-05-29 วันพบมิตรเพื่อนร่วมงาน ครั้งที่3

ประมวลภาพบรรยากาศ วันพบมิตรเพื่อนร่วมงาน ครั้งที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ 29 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ http://youtu.be/P9eUPKelPOc

2014-05-26 พบมิตรเพื่อนร่วมงานครั้งที่ 2

ประมวลภาพบรรยากาศ งานพบมิตรเพื่อนร่วมงาน ครั้งที่ 2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 26 พฤษภาคม 2557 http://youtu.be/giiIlosC2nE

2014-05-16 พิธีเปิด ENG Camp 2014

พิธีเปิด English Camp 2014 16 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พิธีเปิด English Camp 2014 : http://youtu.be/XY6DJhxm1nU กิจกรรม English Camp 2014 19 – 24 พฤษภาคม 2557 : http://youtu.be/UDOIetaFmFM พิธีปิด English Camp 2014 24 พฤษภาคม 2557 : http://youtu.be/DfWYeD8lopQ ประมวลภาพกิจกรรม English Camp 2014 : http://youtu.be/YjLmwtuWZDs

รศ.สุภัทรา มอบรางวัล ดีเด่น “แนวปฏิบัติที่ดี”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลดีเด่น ในการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2014-05-14 ลงนามความร่วมมือ กฟผ.

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 14 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี http://youtu.be/l7soP_bbFhw

2014-05-12 รักษาราชการอธิการบดีมอบหนังสือเนื่องในวันวิสาขบูชา

รักษาราชการอธิการบดีมอบหนังสือ “ชีวิตที่สมบูรณ์” แด่บุคคลากรมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา 12 พฤษภาคม 2557 ณ สำนักงานอธิการบดี http://youtu.be/LVUyS8An-I0

งานเกษียณอายุราชการ มทร.พระนคร “สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร”

รศ.สุภัทราโกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ มทร.พระนคร “สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร” ณ ห้องประชุมอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 รศ.สุภัทราโกไศยกานนท์ นำผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 รวมจำนวน 17 ท่าน เข้าร่วมงาน“สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร” กิจกรรมประกอบด้วยพิธีสงฆ์และการบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการลงทุนเพื่อการเกษียณ” โดยนายพรเทพ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้และบริหารเงิน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นวิทยากร จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่และของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ และรับประทานกลางวันอาหารร่วมกัน สำหรับปีการศึกษา 2557 ผู้เกษียณอายุราชการของมทร.พระนคร ประกอบด้วย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์รักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวสีสุข อ่วมแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.อภิชัย…

กำหนดการจัดงานเกษียณอายุราชการ “สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร”

กำหนดการจัดงานเกษียณอายุราชการ “สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร” วันศุกร์ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๑ อาคารมงคลอาภา ชั้น ๓ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มทร.พระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกองทัพบก

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ พลตรี หม่อมหลวงระวีวัฒน์ เกษมสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวิชาการในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเอง และร่วมกันพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างความรู้ด้านการวิจัย การพัฒนาซึ่งกันและกัน ตลอดจนการระดมทรัพยากรร่วมกันในการดำเนินการวิจัยและการพัฒนาความร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบงานวิจัยและพัฒนาร่วมกันในภาครวมของประเทศ