Tag Archives: คณาจารย์จากประเทศอินโดนีเซียเดินทางมาศึกษาดูงาน มทร.พระนคร

คณาจารย์จากประเทศอินโดนีเซียเดินทางมาศึกษาดูงาน มทร.พระนคร

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และนายภคพล ศาลาทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Bali State Politechnic ประเทศอินโดนีเซียจำนวน 29 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์ ที่ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556