Tag Archives: ประชุมร่างพรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

ประชุมร่างพรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

มทร.พระนคร โดยกองบริหารงานบุคคล จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย โดยมีนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในร่างพระราชบัญญัติอันเป็นประโยชน์แก่บุคลากร มทร.พระนคร ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ