Tag Archives: ภาพถ่าย

มทร.พระนคร แข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้ผู้ชนะการแข่งขันในโครงการ “แข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ”  ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ผลลการแข่งขันปรากฏว่า ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เปรมปรุง และนางสาวลลิดา สุทธินัยวราภรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่วนรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ระดับอาชีวศึกษาได้แก่ นายรัชชานนท์ ลี้สกุล และนางสาวชุติมณฑย์ พานแก้ว นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) โดยการแข่งขันครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 100 ทีมทั่วประเทศ ทั้งนี้ภายในงานประกอบไปด้วย การเสวนาหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของ  นักบัญชีในการก้าวเข้าสู่ AEC” โดยวิทยากรจากสภาวิชาชีพบัญชี และการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

มทร.พระนคร ครบรอบ 10 ปี วันคล้ายวันสถาปนา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 10 ปี” ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 งานเริ่มตั้งแต่เวลา 07.09 น. เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 9 รูป ต่อด้วยพิธีถวายสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล พระรูปปั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ลานอนุสาวรีย์ จากนั้นอธิการบดี ได้มอบโล่ และเกียรติบัตรให้ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านต่างๆ ได้แก่ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าดีเด่น บุคคลดีเด่น นักวิจัยดีเด่น/หน่วยงานวิจัยดีเด่น ผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ผู้มีผลงานด้านการพัฒนาการสอนด้วยสื่อ E-Learning ผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น และรางวัลประกวดเรียงความและประกวดบทกลอนประกอบภาพในหัวข้อ ทำไมคนไทยจังรักพระเจ้าอยู่หัว…

อธิการบดี รับมอบกระเช้าปีใหม่จาก ผู้จัดการ สอ.ศธ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับมอบมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่จาก นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.)และคณะ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558

มทร.พระนคร พัฒนาหลักสูตร

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2558

รศ.สุภัทรา มอบรางวัล ดีเด่น “แนวปฏิบัติที่ดี”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลดีเด่น ในการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มทร.พระนคร กระตุ้น! บุคลากรพัฒนางานตามแนวคิด ACTIVE

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาบุคลากร    (เงินจูงใจ) : การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน” ระยะที่ 2        ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีอาจารย์ไพศาล เทพสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาลีนมายด์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ที ทรู ดีเวลลอป จำกัด ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการประยุกต์ Lean 360 องศา        และ Mind Maps เป็นวิทยากร การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประกอบด้วย สำนัก/สถาบัน/กอง ได้นำเสนอโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภายในหน่วยงานของตนตามแนวคิด “ACTIVE” โดย “สถาบันวิจัยและพัฒนา” เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นเงินราวัล 2,000 บาท

รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร ตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พณิชยการพระนคร

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สักการะบรมรูปพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พณิชยการพระนคร ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

มทร.พระนคร ร่วมโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: นำสิ่งดีงาม สู่ตาโลก ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 -26 ธันวาคม 2556 จัดโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    ได้ร่วมออกบู๊ธแสดงนิทรรศการ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย    ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

๕ ธันวา มหามงคล

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.พระนคร ร่วมพิธีสงฆ์ ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี ในงาน ๕ ธันวา มหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๖ พรรษา มหาราชา วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุม D-Hall มทร.พระนคร