Tag Archives: มทร.พระนคร ครบรอบ 10 ปี วันคล้ายวันสถาปนา

มทร.พระนคร ครบรอบ 10 ปี วันคล้ายวันสถาปนา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 10 ปี” ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 งานเริ่มตั้งแต่เวลา 07.09 น. เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 9 รูป ต่อด้วยพิธีถวายสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล พระรูปปั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ลานอนุสาวรีย์ จากนั้นอธิการบดี ได้มอบโล่ และเกียรติบัตรให้ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านต่างๆ ได้แก่ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าดีเด่น บุคคลดีเด่น นักวิจัยดีเด่น/หน่วยงานวิจัยดีเด่น ผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ผู้มีผลงานด้านการพัฒนาการสอนด้วยสื่อ E-Learning ผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น และรางวัลประกวดเรียงความและประกวดบทกลอนประกอบภาพในหัวข้อ ทำไมคนไทยจังรักพระเจ้าอยู่หัว…