Tag Archives: มทร.พระนคร จับมือ ว.เทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ ดึงเด็กอาชีวะเข้าศึกษาป.ตรี

มทร.พระนคร จับมือ ว.เทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ ดึงเด็กอาชีวะเข้าศึกษาป.ตรี

ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ ดร.ณัฐรัตน์ ประโยชน์อุดมกิจ ประธานบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.จุฑามาศ เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้เป็นการสนับสนุนการศึกษาที่เชื่อมโยงกันของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา โดยผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ที่จะได้รับโอกาสในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในระยะเวลา 3 ปีที่ทั้งสองสถาบันการศึกษาต้องร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต ดร.ณัฐรัตน์ กล่าวว่า ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจได้ส่งนักศึกษารุ่นแรกมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยและนักศึกษาอย่างมาก จึงจะส่งนักศึกษามาศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยินดีให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านอื่นๆต่อไป สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับ ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่เลขที่ 27/5 หมู่ 21 ถนนคลองอาเสี่ย ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540…