Tag Archives: มทร.พระนคร ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก

มทร.พระนคร ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก

ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดเผยว่า  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีมติเป็นเอกฉันท์  ในการประชุมครั้งที่  5/2555  ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี  เคเซอร์  นัมเกล  วังชุก  สมเด็จพระราชาธิบดี  แห่งราชอาณาจักรภูฏาน “การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี  เคเซอร์  นัมเกล  วังชุก  ครั้งนี้  เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ถึงการอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาประเทศภูฏาน  ด้วยการที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สภาพบ้านเมือง  ตลอดจนชีวิตประชากรที่มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายและมีความสุข  อันเป็นผลมาจากการดูแลปกครองราษฎร  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ทรงใช้หลัก “ความสุขมวลรวมประชาชาติ”  (Gross National Happiness)  ในการบริหาร              จัดการพัฒนาประเทศภูฏาน  จากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ซึ่งเน้นการพัฒนาให้ประชาชนมีความสุขและพึงพอใจที่ได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีทางธรรมชาติ   มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระปรีชาญาณด้านสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้”   อธิการบดี มทร.พระนคร…