Tag Archives: มทร.พระนคร พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

มทร.พระนคร พัฒนาหลักสูตร

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2558

มทร.พระนคร พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “ประกันคุณภาพและแนวทางการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ” ระหว่างวันที่ 24- 25 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเมาน์เทนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี อาจารย์เข้าร่วมกว่า 60 คน เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ที่น่าสนใจจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดหลักสูตรการศึกษา เช่น การประเมินหลักสูตรสาขาวิชา ทิศทางการจัดการศึกษา การปฏิบัติตามกรอบ Thai Qualifications  Framework การดำเนินการเพื่อเผยแพร่หลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน การประเมินคุณภาพภายในและภายนอกรอบ4 โดย รศ.ดร. วศิน อิงคพัฒนากกุล และอาจารย์ประสิทธิ์ พงษ์เรื่องพันธุ์