Tag Archives: 2558

มทร.พระนคร แข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้ผู้ชนะการแข่งขันในโครงการ “แข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ”  ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ผลลการแข่งขันปรากฏว่า ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เปรมปรุง และนางสาวลลิดา สุทธินัยวราภรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่วนรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ระดับอาชีวศึกษาได้แก่ นายรัชชานนท์ ลี้สกุล และนางสาวชุติมณฑย์ พานแก้ว นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) โดยการแข่งขันครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 100 ทีมทั่วประเทศ ทั้งนี้ภายในงานประกอบไปด้วย การเสวนาหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของ  นักบัญชีในการก้าวเข้าสู่ AEC” โดยวิทยากรจากสภาวิชาชีพบัญชี และการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

รับรางวัล ในงานวันนักประดิษฐ์ 2558

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับรางวัล วิทยานิพนธ์ รางวัลระดับดี ประจำปี 2557 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย   ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “การสกัดสีย้อมจากใบยูคาลิปตัส และการประยุกต์สำหรับการย้อมสีบนผ้าไหม และผ้าขนสัตว์” ในงานวันนักประดิษฐ์ 2558 ณ อิมเพคอารีนาเมืองทองธานี

อธิการบดี รับมอบกระเช้าปีใหม่จาก ผู้จัดการ สอ.ศธ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับมอบมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่จาก นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.)และคณะ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558

มทร.พระนคร พัฒนาหลักสูตร

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2558

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๑๐ ปี

มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๑๐ ปี พร้อมกับจัดเลี้ยงปีใหม่ให้กับบุคลากร ณ บริเวณอาคารพร้อมมงคลและอาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ กำหนดการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๑๐ ปี