วันที่ $now_date2"; ?>

= 1) { $fetcharr = mysql_fetch_array($result2); $web_id = $fetcharr['web_id']; $user_id = $fetcharr['id']; $dep_id = $fetcharr['dep_id']; $accept_id = $fetcharr['accept_id']; $edit_id = $fetcharr['edit_id']; $title = $fetcharr['title']; $msg = $fetcharr['msg']; $time_send = $fetcharr['time_send']; $time_date = $fetcharr['time_date']; $time_accept = $fetcharr['time_accept']; $hits = $fetcharr['hits']; $file_type=$fetcharr['file_type']; $file_name = $fetcharr['file_name']; // เลือกชื่อ + แผนก $sql3="select * from detail_user WHERE id='$user_id' "; $result3 = mysql_query($sql3); $fetcharr3 = mysql_fetch_array($result3); if(!$fetcharr3){ $name = ไม่มีข้อมูล; }else{ $name = $fetcharr3['name']; $surname = $fetcharr3['surname']; $position = $fetcharr3['position']; if($position==""){ $position = '-'; } $dep_id = $fetcharr3['dep_id']; } $sql4="select * from department WHERE dep_id='$dep_id' "; $result4 = mysql_query($sql4); $fetcharr4 = mysql_fetch_array($result4); if(!$fetcharr4){ $dep_detail = ไม่มีข้อมูล; }else{ $dep_detail = $fetcharr4['dep_detail']; } // แสดงการแก้ไข $sql5="select * from detail_edit WHERE edit_id='$edit_id' "; $result5 = mysql_query($sql5); $fetcharr5 = mysql_fetch_array($result5); $edit_detail = $fetcharr5['edit_detail']; // ประมวลผลวันที่ประกาศ $requiredate = explode (" - ", $time_date); $intstart = $requiredate[0]; $intFinish =$requiredate[1]; ?>
 

::. รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ .::

"; if( $type1 == "image" ){ echo ""; echo ""; echo ""; }else if( $type1 != "image" ){ $array_last2 = explode ("-",$file_name); $type1 = $array_last2[0]; $type2 = $array_last2[1]; echo ""; echo ""; echo ""; } } ?>
เรื่อง
วันที่ประกาศ
เนื้อหาข่าว


 
ภาพข่าว
ไฟล์ที่ส่งมาด้วย
$type2
รายละเอียดผู้ประชาสัมพันธ์
ชื่อ :  
สถานะ :  
ตำแหน่ง :  
วันเวลาที่ส่งข่าว :  
เปิดอ่านแล้ว
ครั้ง

[ พิมพ์ข่าวออกทางเครื่องพิมพ์ ]     [ ย้อนกลับ ]"; ?>
 
กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2282-9009 ถึง 15 ต่อ 6020-6023